Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
(dále jen VOP) společnosti

Sport Schwarzkopf s.r.o.

 • Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Sport Schwarzkopf s.r.o., IČ 45350931, DIČ 45350931, se sídlem T.G.Masaryka 154, 342 01 Sušice jako prodávající (dále jen „High Point“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). Další informace o High Point jsou uvedeny na webové stránce www.highpoint.cz v sekci „O nás“.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s High Point nebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, „Reklamační řád“ a dokument „Způsob dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce High Point, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. High Point nebo smluvních partnerů High Point, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 • Sdělení před uzavřením smlouvy

High Point sděluje, že

 1. a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, High Point si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),

 2. b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od High Point, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,

 3. c) High Point neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

 4. d) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném High Point uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v případě osobního odběru v sídle společnosti na adrese T.G. Masaryka 154, Sušice je náklad 0,- Kč;

 5. f) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

 6. I) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

 7. II) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

         III) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne    převzetí první dodávky zboží; přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla High Point

 1. g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 2. I) o poskytování služeb, které High Point splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 3. II) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli High Point a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

         III) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 1. IV) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání        jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 2. V) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 3. h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

 4. i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

 5. j) v případě, že spotřebitel má stížnost, může se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

 6. k) High Point není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném High Point tím, že požadované plnění vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník High Point, ať po telefonu nebo při emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky High Point, za případné chyby při přenosu dat High Point nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy High Point neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu High Point nebo odkaz na umístění elektronické verze uvedených dokumentů. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Kupní smlouvou se High Point zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc/zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/zboží převezme a zaplatí High Point kupní cenu. High Point si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. High Point Kupujícímu odevzdá věc/zboží, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/zboží v souladu se smlouvou. High Point splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. Má-li High Point věc/zboží odeslat, odevzdá věc/zboží Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, High Point odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc/zboží předá dopravce. Dodá-li High Point větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl. High Point odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být věc/zboží zabaleno, zabalí High Point věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří High Point věc pro přepravu. Věc/zboží je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci/zboží. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc/zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou High Point způsobil porušením své povinnosti Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci/zboží a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci/zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc/zboží, ač mu s ní High Point umožnil nakládat. Škoda na věci/zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci/zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže High Point škodu způsobil porušením své povinnosti. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 • Odpovědnost  High Point

High Point odpovídá Kupujícímu, že věc/zboží při převzetí nemá vady. Zejména High Point odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. a) má věc/zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které High Point nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 2. b) se věc/zboží hodí k účelu, který pro její použití High Point uvádí nebo ke kterému se věc/zboží tohoto druhu obvykle používá,

 3. c) je věc/zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 4. d) věc/zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

 1. a) u věci/zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

 2. b) na opotřebení věci/zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,

 3. c) u použité věci/zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

 4. d) vyplývá-li to z povahy věci/zboží.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci/zboží věděl, že věc/zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li věc/zboží vadu, z níž je High Point zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci/zboží právo na přiměřenou slevu.

 • Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

 1. a) na odstranění vady dodáním nové věci/zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci/zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci/zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

 2. b) na odstranění vady opravou věci/zboží

 3. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 4. d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí High Point, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu High Point; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li High Point vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu High Point nemůže dodat novou věc/zboží bez vad, vyměnit její součást nebo věc/zboží opravit, jakož i v případě, že High Point nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 • Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může High Point dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může High Point odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li High Point vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu High Point. Právo na dodání nové věci/zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc/zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. vPři dodání nové věci vrátí Kupující High Point na její náklady věc původně dodanou. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 • Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného. Zárukou za jakost se High Point zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci/zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci/zboží. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc/zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití věci/zboží do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci/zboží na Kupujícího vnější událost. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):  - mechanickým poškozením zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, - zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami - uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (úpravy, barvení, nevhodné praní), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, - zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a High Point výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží. 

 • Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

 2. b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

 3. c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupit lze korespondenčně, a to na adrese High Point. Spotřebitel může odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, High Point spotřebiteli pak potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá High Point bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od High Point obdržel, a to na své náklady. Zboží musí spotřebitel vrátit nepoužité, úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně nepoškozeného originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu High Point spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Spotřebitel odpovídá High Point pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu High Point bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, High Point však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží High Point odeslal. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi High Point        a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má High Point právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci/zboží, nemůže-li věc/zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

 2. b) použil-li Kupující věc/zboží ještě před objevením vady,

 3. c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci/zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

 4. d) prodal-li Kupující věc/zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc/zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující High Point, co ještě vrátit může, a dá High Point náhradu do výše, v níž měl z použití věci/zboží prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci/zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 • Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá přísl. legislativě, zejména Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
Zásady ochrany osobních údajů jsou uvedeny 
ZDE.

 • Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod High Point: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Běžná cena znamená doporučená koncová cena.

Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Objednávat je možno prostřednictvím elektronického obchodu High Point (dále jen „e-shop“); High Point doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na Highpoint.cz. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba předem bankovním převodem,

 2. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“)

 3. platba na fakturu se splatností (pouze po individuální dohodě Kupujícího s High Point)

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví High Point, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Dodací podmínky

 • Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

 • Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

 • Zasílání přepravní službou - SR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou přímo na jím zvolenou adresu. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do SR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

 • Ceny a způsob dopravy -  řídí se přílohou těchto VOP „Způsob dopravy“.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@highpoint.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou High Point. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však High Point možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 • Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem High Point a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

 • Závěrečná ustanovení

Na projednání jakýchkoliv sporů mezi High Point a kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky s tím, že spory budou řešeny podle práva České republiky. V případě, že dojde mezi High Point a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web:  
adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 10.2.2024.

Příloha VOP

Ceny dopravy

 
Balíkovna 89.00 Kč
ČP - balík do ruky 119.00 Kč
ČP - balík na poštu 119.00 Kč
PPL 119.00 Kč
Slovensko PPL - platba předem 170.00 Kč
Vyzvednu si na prodejně v Hradci 0.00 Kč
Vyzvednu si na prodejně v Sušici 0.00 Kč
Zásilkovna ČR pouze při objednávce do 20 000 Kč 89.00 Kč
Zásilkovna jiné země 129.00 Kč