High Point Současnost

„Náš příběh, naše tradice a naše jméno, jsou pro nás těmi nejvyššími hodnotami…“

High Point je na současném trhu zavedenou značkou, která je synonymem pro outdoorové, sportovní a volnočasové oblečení prvotřídní kvality. Vzhledem k výrobní tradici rodiny Schwarzkopf je pro nás současná činnost společnosti ve všech směrech zavazující. Výrobní sortiment se od původní produkce liší, filozofie předků však zůstává. Sloužíme kvalitou a vysokou technickou náročností našich výrobků.

Výrobky High Point jsou nepostradatelnou součástí vybavení horolezců, sportovců, ale i běžných turistů, kteří žádají vysokou kvalitu. Základní sortiment, na který se značka High Point v současnosti zaměřuje, je membránové a péřové expediční oblečení. Naše vysokohorské komplety jsou nejzastupovanější značkou českých expedic. Ty nejvyšší vrcholy světa spatřila značka High Point téměř stokrát. Kromě vysoce technicky náročných výrobků přinášíme na trh i kompletní sortiment sportovního oblečení a doplňků.

Záměrem naší společnosti je usilovat o své stávající kvalitní postavení na trhu v ČR i v zahraničí. Za pomoci našich zkušeností a erudovanosti chceme i nadále poskytovat jen ty nejlepší výrobky a služby s přidanou hodnotou, vyrobené u nás v ČR.


Vztahy s odběrateli a dodavateli

- Čestnost a rovnost vůči odběratelům a dodavatelům pokládá Společnost za základ úspěšného a trvalého obchodního vztahu.
- Společnost dbá na to, aby její výrobky odpovídaly deklarovaným kvalitativním parametrům a požadavkům obsaženým v národních a mezinárodních normách.
- Společnost dbá na to, aby výrobky dodavatelů, které používá při své výrobě odpovídaly deklarovaným kvalitativním parametrům a požadavkům obsaženým v národních a mezinárodních normách.
- Společnost dbá na kvalifikované a důvěryhodné testování materiálů, které následně odpovědným způsobem dále distribuuje zákazníkovi.
- Společnost dbá na důsledné označování a informovanost zákazníka o svých výrobcích.

Vztahy k zaměstnancům

- Vztahy k zaměstnancům zakládá Společnost na úctě k důstojnosti každého člověka.
- Společnost přijímá a povyšuje zaměstnance na základě jejich způsobilosti pro danou práci bez jakékoliv politické, rasové, náboženské či národnostní diskriminace, bez ohledu na pohlaví, věk, stav, nebo nezpůsobilost, která se nevztahuje k pracovním úkolům.
- Podle nejlepších tradic odvětví se Společnost snaží vytvářet hygienicky nezávadné, bezpečné pracovní prostředí, příznivé pracovní klima a příznivé podmínky pro práci zaměstnanců.
- Společnost zajišťuje pravidelné odměňování svých zaměstnanců za vykonanou práci včetně řádné výplaty mezd ve sjednaných termínech.
- Společnost vyžaduje, aby zaměstnanci dbali zásad bezpečné práce, dodržování a využívání stanoveného fondu pracovní doby.
- Společnost vyžaduje, aby ve vztahu k majetku Společnosti zaměstnanci nejednali v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a řádně hospodařili se svěřenými prostředky i v zájmu ochrany majetku zaměstnavatele.
- Informace, které zaměstnanci o Společnosti získají při výkonu své práce, nesmějí používat pro osobní zisk ani pro jiný účel, než pro který byly určeny.
- Jakýkoliv osobní prospěch zaměstnance nebo rodinného příslušníka získaný z činnosti Společnosti musí být zákonným způsobem přiznán.

Vztahy k orgánům státní správy, samosprávám a regionu

- Společnost bere při své podnikatelské činnosti v úvahu také zájmy širšího společenského okolí včetně zájmů národních a regionálních.
- Společnost komunikuje s orgány státní správy s využitím pravdivých informací o společnosti.
- Společnost dbá na řádné vedení účetnictví a včasné placení svých finančních závazků k orgánům státní správy a samosprávy.
- Společnost finančně podporuje rozvoj sportu prostřednictvím sponzoringového programu Společnosti.

Životní prostředí

- Společnost se svými technologickými postupy snaží o minimalizaci dopadů výrobního procesu na životní prostředí a dbá na to, aby podobně k problematice životního prostředí postupovali i její partneři, především dodavatelé.
- Společnost respektuje při podnikatelské činnosti normy stanovené pro oblast odpadů, emisí apod.

Vztahy s konkurencí

- Společnost si počíná v konkurenčním boji čestně.
- Společnost nepoškozuje reputaci konkurentů.
- Společnost dbá, aby zaměstnanci ve styku s konkurencí respektovali důvěrnost obchodních informací či jinak důvěrných informací.
- Společnost se nepokouší nečestnými způsoby získat informace o podnikání konkurentů.

Etický kodex

- Ctít pravidla volného trhu
- Vyrábět výhradně v České republice
- Sloužit vysokou technickou náročnosti a kvalitou svých výrobků
- Zákazník je vždy na prvním místě
- Otevřená, přátelská a vstřícná komunikace s odběrateli, dodavateli a dalšími subjekty
- Kvalitní vztahy se zaměstnanci
- Udržování lidských práv
- Zlepšování kvality životního prostředí
- Podpora veřejných akcí